Klachten regeling

Artikel 1 – begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
 • de advocaat: mr. T. Roos

Artikel 2 – toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – informatie bij aanvang dienstverlening

 1.                   Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van Tim Roos Advocatuur. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening, en zendt deze zo nodig toe.

  1. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de deken in het arrondissement Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 5 – interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De advocaat stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De advocaat stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – verantwoordelijkheden

 1. De advocaat is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De advocaat houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De advocaat houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – klachtregistratie

 1. De advocaat registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

Ga terug naar alle
downloads