Algemene Voorwaarden

Tim Roos Advocatuur is de handelsnaam van mr. T. Roos b.v., waaronder Tim Roos de advocatenpraktijk uitoefent.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Tim Roos Advocatuur. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, die betrekking hebben op de persoon van degene die de opdracht aanvaardt, is uitgesloten.
Op iedere overeenkomst van opdracht is de kantoorklachtenregeling van Tim Roos Advocatuur van toepassing. De kantoorklachtenregeling is geplaatst op de website van Tim Roos Advocatuur.
Iedere aansprakelijkheid van Tim Roos Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in dat geval voor rekening van Tim Roos Advocatuur komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.
Bij het inschakelen van derden neemt Tim Roos Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht en zij pleegt zij daarover overleg met de opdrachtgever. Tim Roos Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Tim Roos Advocatuur is gerechtigd een mogelijke aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Voor zover de schade niet wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tim Roos Advocatuur, is de aansprakelijkheid van Tim Roos Advocatuur voor die schade beperkt tot het bedrag dat in verband met die opdracht aan de cliënt is gefactureerd in het betreffende kalenderjaar, met een maximum van € 10.000.
De opdrachtgever vrijwaart Tim Roos Advocatuur voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tim Roos Advocatuur.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Tim Roos Advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
Op de rechtsverhouding tussen Tim Roos Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. Geschillen die voortvloeien uit klachten die niet via de interne klachtenregeling kunnen worden opgelost zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de deken in het arrondissement Rotterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse en de Franse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is beslissend.

Ga terug naar alle
downloads