Privacy Statement

Tim Roos Advocatuur, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tim Roos Advocatuur
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.17
2909VA Capelle a/d IJssel
I: www.timroos.eu
T: +31 10 268 19 16
M: +6 54 68 67 61

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tim Roos Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
  • Voor- en achternaam;

  •  Geslacht;

  • Geboortedatum;

  • Adresgegevens;

  • Telefoonnummer;

  • E-mailadres;

  • Gegevens over uw activiteiten op de website van Tim Roos Advocatuur;

  • Bankrekeningnummer, btw-nummer.

Uitsluitend in het kader van de behandeling van zaken kunnen op dossierniveau bijzondere gegevens (inzake de gezondheid en/of strafrechtelijk verleden, alsmede gegevens zoals BSN, kopie identiteitsbewijs) worden verwerkt.

Doel en grondslag

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
  • De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

  • U te benaderen inzake de behandeling van dossiers

Tim Roos Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor het voldoen aan de Wwft, verwante verordeningen en regelingen, alsmede om te voldoen aan de Advocatenwet en de relevante regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Duur van bewaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tim Roos Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tim Roos Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Op de website van Tim Roos Advocatuur zijn technische en functionele en analytische cookies geïnstalleerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tim Roos Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Tim Roos Advocatuur in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@timroos.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tim Roos Advocatuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daarbij dient zij haar rechten en verplichtingen op grond van de Advocatenwet in acht te nemen. Daaronder vallen de geheimhoudingsplicht en het geheimhoudingsrecht dat een advocaat als geheimhouder toekomt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Tim Roos Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@timroos.eu.

Klachten

U heeft altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Zurück zu allen
Downloads